عقد قرار داد

عقد قرار داد
خشکبار محسن در نظر دارد که با ارگانها و سازمانهای کشور برای تامین اجیل و خشکبار شب عید کارکنانشان با انها همکاری و در صورت تمایل عقد قرار داد نماید

مرجع خبر: قرار داد
تاریخ درج: 11 بهمن 1395